Regulamin

Umów wizytę 12 342 81 80
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Podmiotu leczniczego
MAGDALENA SOSZYŃSKA
Przedsiębiorstwa
Magdalena Soszyńska Open Medical POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział I
Firma Przedsiębiorcy
§1.

Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem, reguluje sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w utworzonym przez podmiot leczniczy MAGDALENA SOSZYŃSKA , ul. Za Skłonem 6A/8, 30-240 Kraków, przedsiębiorstwie ; Magdalena Soszyńska Open Medical, (zwane dalej Open Medical), ul.Gęsia 22a, 31-535 Kraków, a w szczególności:

-firmę,
-cele i zadania,
-strukturę organizacyjną Open Medical oraz sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstw podmiotu,
-organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek Open Medical oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewniania sprawnego i efektywnego funkcjonowania Open Medical pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno – gospodarczym,
-rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
-miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
-przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewnienie właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Open Medical,
-warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
-wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,
-wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową odpłatnością albo całkowitą odpłatnością oraz organizację udzielania tych świadczeń.

Rozdział II
Cele i zadania Open Medical
§2.
 1. Podstawowe cele i zadania Open Medical określone są we wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
  W szczególności podstawowym celem działalności Open Medical jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w zakresie:
  -udzielanie świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym,
  -udzielanie szeroko rozumianych świadczeń diagnostycznych,
  -doskonalenia i wdrażania różnych form promocji i ochrony zdrowia.
 2. Do zadań Open Medical należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu diagnostyki i leczenia, w sposób wynikający z przepisów regulujących zasady ich wykonywania.
Rozdział III
Struktura organizacyjna Open Medical
oraz sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi
Open Medical
§3.

Jednoszczeblową strukturę organizacyjną Open Medical określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik  nr 1 do Regulaminu, wskazujący przedsiębiorstwo Open Medical, komórki organizacyjne, stanowiska pracy lekarzy, terapeutów/rehabilitantów, obsługi administracyjnej, technicznej oraz gospodarczej oraz zależność służbową poszczególnych komórek organizacyjnych.

§4.

Organem zarządzającym Open Medical  jest Magdalena Soszyńska , zwana dalej Kierownikiem.
Kierownik kieruje Open Medical i reprezentuje na zewnątrz.
Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Open Medical .
Kierownik jest odpowiedzialny za:
-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach.
-utrzymanie pomieszczeń Open Medical oraz urządzeń zgodnie z wymaganiami określonymi w obwiązujących przepisach.
-zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
-nadzór nad prowadzeniem dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
-w czasie urlopu lub innej nieobecności Kierownika, jego obowiązki przejmuje osoba wskazana przez Kierownika.
-do prowadzenia spraw związanych z obsługą administracyjną, zabezpieczeniem technicznym i obsługą gospodarczą mogą być zatrudnione odpowiednie osoby lub powoływani pełnomocnicy.

§5.

Personel lekarski, rehabilitacyjny, administracyjny komórek  organizacyjnych przedsiębiorstwa Open Medical podlega bezpośrednio Kierownikowi i ponosi odpowiedzialność za prawidłową pracę w poszczególnych jednostkach.

§6.

W skład przedsiębiorstwa Open Medical wchodzi jednostka organizacyjna przy ul. Gęsiej 22a w Krakowie składająca się z:

1. Poradni neurologicznej,
2. Poradni rehabilitacyjnej,
3.Działu (pracowni) fizjoterapii,
4.Ośrodka rehabilitacji dziennej,
5.Działu (pracowni) masażu leczniczego.
6.Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej,
7.Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
8.Poradni chorób wewnętrznych
9.Poradni diabetologicznej

Rozdział IV
Rodzaje działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych &7.

1.Open Medical wykonuje działalność leczniczą w rodzaju:

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
2. Open Medical udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz z zakresu rehabilitacji leczniczej. Dokonywane są one w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, a w przypadkach uzasadnionych w miejscu pobytu pacjenta, w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Open Medical.

2.Open Medical udziela świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

Rozdział V
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
§8.

Open Medical udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach jednostki i komórek organizacyjnych w skazanych w § 6 w Krakowie przy ul. Gęsiej 22a.

Rozdział VI
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych
§9.

Open Medical udziela świadczeń zdrowotnych w jednym przedsiębiorstwie w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011, przy ul. Gęsiej 22a w Krakowie. 

§10

1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Open Medical regulowany jest przepisami ustawy o działalności leczniczej, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, innymi przepisami szczególnymi, a także postanowieniami umów zawartych z podmiotami finansującymi określone świadczenia zdrowotne.
2. Każdorazowo przy pierwszej wizycie w Open Medical pacjent zobowiązany jest złożyć – przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych:
-oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
-oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
3. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Brak takiej zgody wyłącza możliwość udzielenia świadczenia zdrowotnego.
4. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
5. Na każdym etapie korzystania z usług Open Medical pacjent ma prawo do złożenia skargi na zachowanie lub czynności personelu. Skargi składa się do Kierownika jednostki organizacyjnej lub do innej osoby wskazanej. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą wniesioną skargę Open Medical udziela pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 21 dni.

§11.

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z harmonogramem. Harmonogram działalności poszczególnych komórek organizacyjnych jest podawany do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty za pomocą ogłoszeń wywieszanych w miejscu wykonywania świadczeń lub na stronie internetowej.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w Open Medical wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
3. Open Medical udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
4. Pomieszczenia oraz wyposażenie Open Medical w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.
Aparatura i sprzęt medyczny Open Medical są wprowadzane do użycia i używane zgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcjami obsługi oraz obowiązującymi przepisami.

§12.

1. Open Medical udziela świadczeń zdrowotnych za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz zawartych umowach.
2. Open Medical organizuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania z tych świadczeń.
3. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. osobiście, przez upoważnionych członków rodziny, przez upoważnione osoby trzecie, telefonicznie lub drogą elektroniczną z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego, lub w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów ze wskazaniem planowanego terminu udzielenia świadczenia.
4. Zmianę terminu wizyty lub jej odwołanie można zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem. Istnieje odstępstwo w przypadku nagłych sytuacji losowych, wtedy klient jest zobowiązany poinformować o nieobecności najszybciej jak to możliwe przed wizytą.
5. Jeśli w danej chwili nie można się dodzwonić to należy wysłać SMS z informacją.
6. Odwołanie wizyty później niż 24 godziny przed terminem wizyty lub nieobecność bez poinformowania będzie skutkowało doliczeniem 50% ceny usługi przy umówieniu się na kolejną wizytę. W takim przypadku na następną wizytę będzie można umówić się tylko osobiście i opłacie z góry. W przypadku braku informacji o odwołaniu przez pacjenta z firmy ubezpieczeniowej, zostaną odhaczone zabiegi umówione przez konsultanta/pacjenta.
7. Nie otrzymanie SMS-a przypominającego o wizycie nie usprawiedliwia nieobecności klienta.
8. W przypadku spóźnienia na umówiony zabieg, czas jego trwania może zostać odpowiednio skrócony.
9. Wskazane jest przybycie minimum 10 minut przed umówionym zabiegiem.
10.W przypadku korzystania przez pacjenta ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez pracodawcę, ubezpieczyciela lub inny podmiot, pacjent zobowiązany jest przedstawić stosowne skierowanie lub inny konieczny dokument, co do którego obowiązek okazania wynika z umowy zawartej przez Open Medical z tymi podmiotami.

§13.

1. Rejestracja jest obsługiwana przez rejestratorki.
Do obowiązków rejestracji należy:
-udzielanie wyczerpujących informacji pacjentom i innym osobom, zgłaszającym się do Open Medical.
-kierowanie pacjentów do poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych itp. według życzenia pacjentów,
-pobieranie opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem,
-sprawdzanie dokumentów pacjentów.
-kompletowanie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rejestracja czynna jest od godz. 08:00 do 19:00

§14.
 1. Tożsamość pacjentów przyjmowanych do Open Medical, powinna być ustalana na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  §15.

  Pacjent przebywający na terenie Open Medical zobowiązany jest do:
  -przestrzegania na terenie Open Medical zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
  -stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy i terapeutów dotyczących leczenia, pielęgnacji i profilaktyki.

§16.

Open Medical może udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne w celu wykonywania swoich zadań innemu podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą. Szczegółowe zasady zamówienia na świadczenia zdrowotne określają przepisy odrębne oraz obowiązująca umowa pomiędzy Open Medical, a przyjmującym zamówienie.

Rozdział VII
Świadczenia ambulatoryjne
§17.

Zakres działania ambulatoryjnych poradni specjalistycznych obejmuje:
-pomoc ambulatoryjną,
-zabiegi lekarskie.
W Poradni w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów umieszcza się informację dotyczącą:
-zasad udzielania świadczeń,|
-sposobu rejestracji,
-dniach i godzinach przyjęć przez lekarzy,
-danych imiennych lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych.

§18.

Obowiązki personelu medycznego określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne umowy zawarte przez Open Medical z tymi osobami.
Lekarz jest obowiązany prowadzić na bieżąco historię choroby każdego pacjenta.

Rozdział VIII
Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
§19.

Open Medical współdziała z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w celu zapewnienia prawidłowej diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.
Open Medical współdziała z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny na podstawie zawartych umów o wykonywanie świadczeń.

Rozdział IX
Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz organizacja procesu ich udzielania
§20.

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową odpłatnością albo całkowitą odpłatnością, ustala odrębnym trybem Kierownik Open Medical
Informację o wysokości opłat podaje się do wiadomości pacjentów poprzez jej umieszczenie w widocznych i dostępnych dla pacjentów miejscach.
Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, określa niniejszy Regulamin.

Rozdział X
Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej
§21.

Open Medical prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Open Medical pobiera opłatę.
Opłaty nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.
Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, ustala Kierownik w sposób określony przez przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wysokość opłaty określa załącznik nr 2.
Informację o wysokości opłaty podaje się do wiadomości pacjentów poprzez jej umieszczenie w widocznych i dostępnych dla pacjentów miejscach.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§22.

Regulamin niniejszy może być zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy prawa dla jego wydania.

§23.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, oraz inne uregulowania wewnętrzne Open Medical.
Kierownik
Open Medical
Kraków 12.02.2024
Magdalena Soszyńska

 

Załącznik nr 1
Magdalena Soszyńska
Poradni neurologicznej,
Poradni rehabilitacyjnej,
Działu (pracowni) fizjoterapii,
Ośrodka rehabilitacji dziennej,
Działu (pracowni) masażu leczniczego.
Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej,
Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
Poradni chorób wewnętrznych
Poradni diabetologicznej

Załącznik nr 2
Wysokość za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Open Medical.
Wysokość opłaty za:
jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej, kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

Kierownik
Open Medical
Magdalena Soszyńska

 

 

Poradnia rehabilitacyjna Kraków
Rehabilitacja Kraków

Nasi Partnerzy